×
Menu hamburger menu icon

Oświadczenie

Informacja prawna strony internetowej oleinternational.com

DANE IDENTYFIKACYJNE

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego poniższe dane znajdują odzwierciedlenie poniżej:
Firmą, która jest właścicielem domeny internetowej, jest OLE INTERNATIONAL HOMES SL (zwana dalej OLE), z siedzibą w Avda de las Brisas 11 - 03189 Orihuela Costa CIF: B54618145, zarejestrowana w rejestrze handlowym Alicante, tom 3.592, Folio 8., Arkusz A-129242 Rejestracja, 1 Kontaktowy adres e-mail: info@oleinternational.com

UŻYTKOWNICY

Dostęp i / lub korzystanie z tego portalu OLE przypisuje warunek UŻYTKOWNIKA, który akceptuje, ze wspomnianego dostępu i / lub użytkowania, Ogólne warunki użytkowania odzwierciedlone tutaj. Powyższe Warunki będą stosowane niezależnie od Ogólnych Warunków Umów, które w ich przypadku są obowiązkowe.

WYKORZYSTANIE PORTALU

OLE zapewnia dostęp do wielu informacji, usług, programów lub danych (zwanych dalej „treścią”) w Internecie należących do OLE lub jej licencjodawców, do których UŻYTKOWNIK może mieć dostęp. UŻYTKOWNIK przyjmuje na siebie odpowiedzialność za korzystanie z portalu. Odpowiedzialność ta obejmuje rejestrację niezbędną do uzyskania dostępu do niektórych usług lub treści.

W trakcie wspomnianej rejestracji UŻYTKOWNIK będzie odpowiedzialny za podanie prawdziwych i zgodnych z prawem informacji. W wyniku tej rejestracji USER może otrzymać hasło, za które będzie odpowiedzialny, zobowiązując się do starannego i poufnego korzystania z niego. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do właściwego korzystania z treści i usług (takich jak czat, fora dyskusyjne lub grupy dyskusyjne), które OLE, twórca strony internetowej, oferuje za pośrednictwem swojego portalu i przykładowo, ale nie ograniczając, nie używać ich do:

(i) podejmować działań niezgodnych z prawem, nielegalnych lub sprzecznych z dobrą wiarą i porządkiem publicznym.

(ii) rozpowszechniać treści lub propagandę o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficznym, w celu wspierania terroryzmu lub próby łamania praw człowieka.

(iii) powodować szkody w fizycznych i logicznych systemach OLE, twórcy strony internetowej, jej dostawców lub stron trzecich, wprowadzać lub rozprzestrzeniać wirusy komputerowe lub inne systemy fizyczne lub logiczne, które mogą wcześniej spowodować szkodę wspomniane.

(iv) próbować uzyskiwać dostęp i, w stosownych przypadkach, korzystać z kont e-mail innych użytkowników oraz modyfikować lub manipulować ich wiadomościami.

OLE zastrzega sobie prawo do wycofania wszystkich komentarzy i wkładów, które naruszają poszanowanie godności osoby, które są dyskryminujące, ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, zagrażają młodości lub dzieciństwu, porządkowi lub bezpieczeństwu publicznemu lub Jego zdaniem nie będą odpowiednie do publikacji. W każdym razie OLE nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane przez użytkowników za pośrednictwem forów, czatów lub innych narzędzi uczestnictwa.

OCHRONA DANYCH

OLE jest zgodny z wytycznymi ustawy organicznej 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych, dekretem królewskim 1720/2007 z 21 grudnia, który zatwierdza przepisy dotyczące rozwoju ustawy organicznej i inne przepisy obowiązujące przez cały czas i zapewnia prawidłowe wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika.
Aby to zrobić, wraz z każdym formularzem służącym do gromadzenia danych osobowych, w usługach, o które użytkownik może poprosić OLE, poinformuje użytkownika o istnieniu i akceptacji szczególnych warunków przetwarzania ich danych w każdym przypadku, informując go o odpowiedzialność za utworzony plik, adres osoby odpowiedzialnej, możliwość skorzystania z ich prawa dostępu, sprostowania, odwołania lub sprzeciwu, cel przetwarzania i przekazywania danych stronom trzecim, w stosownych przypadkach.
Podobnie OLE informuje, że jest zgodna z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego i będzie przez cały czas prosić o zgodę na przetwarzanie wiadomości e-mail w celach komercyjnych.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

OLE sama lub jako cesjonariusz jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej swojej strony internetowej, a także zawartych w niej elementów (na przykład obrazów, dźwięku, audio, wideo, oprogramowania lub tekstów; znaków towarowych lub logo, kombinacje kolorów, struktura i projekt, wybór używanych materiałów, programy komputerowe niezbędne do jego działania, dostępu i użytkowania itp.), będące własnością OLE lub jej licencjodawców.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z postanowieniami artykułów 8 i 32.1 akapit drugi Prawa własności intelektualnej powielanie, rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie, w tym sposób udostępniania, całości lub części zawartość tej witryny w celach komercyjnych, na dowolnym nośniku i za pomocą wszelkich środków technicznych, bez zgody OLE.

UŻYTKOWNIK wyraża zgodę na przestrzeganie praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do OLE. Możesz przeglądać elementy portalu, a nawet drukować, kopiować i przechowywać je na dysku twardym komputera lub na dowolnym innym nośniku fizycznym, o ile jest to wyłącznie i wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego.

UŻYTKOWNIK musi powstrzymać się od usuwania, zmieniania, omijania lub manipulowania jakimkolwiek urządzeniem zabezpieczającym lub systemem bezpieczeństwa zainstalowanym na stronach OLE.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

W żadnym wypadku OLE nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą spowodować, na przykład: błędy lub pominięcia w treści, niedostępność portalu lub transmisję wirusów lub złośliwych lub szkodliwych programów w zawartość, pomimo podjęcia wszelkich niezbędnych środków technologicznych, aby tego uniknąć.

MODYFIKACJE

OLE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, które uzna za właściwe na swoim portalu bez uprzedniego powiadomienia, mając możliwość zmiany, usunięcia lub dodania zarówno treści i usług świadczonych przez niego, jak i sposobu ich prezentacji lub lokalizacji twój portal.

LINKI

W przypadku, gdy OLE udostępnia linki lub hiperłącza do innych stron internetowych, OLE nie sprawuje żadnej kontroli nad tymi witrynami i treściami. W żadnym wypadku OLE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść jakiegokolwiek linku należącego do strony internetowej strony trzeciej, ani nie gwarantuje dostępności technicznej, jakości, niezawodności, dokładności, szerokości, prawdziwości, ważności i zgodności z prawem jakichkolwiek materiałów lub informacji zawartych w którymkolwiek z wymienionych hiperłącza lub inne strony internetowe.

Podobnie włączenie tych zewnętrznych połączeń nie będzie wiązało się z żadnym rodzajem powiązania, połączenia lub uczestnictwa w powiązanych podmiotach.

PRAWO WYŁĄCZENIA

OLE zastrzega sobie prawo do odmowy lub wycofania dostępu do portalu i / lub usług oferowanych bez uprzedniego powiadomienia, na własne żądanie lub przez stronę trzecią, tym użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszych Ogólnych warunków użytkowania.

OGÓLNE

OLE będzie dążyć do naruszenia tych warunków, a także do niewłaściwego korzystania ze swojego portalu, wykonując wszelkie czynności cywilne i karne, które mogą być zgodne z prawem.

MODYFIKACJA OBECNYCH WARUNKÓW I CZAS TRWANIA

OLE może modyfikować warunki określone w tym miejscu w dowolnym momencie, odpowiednio publikowane, gdy się tu pojawiają. Ważność wyżej wymienionych warunków będzie oparta na ich narażeniu i będzie obowiązywać do momentu ich właściwej publikacji. które są modyfikowane przez innych.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWODAWSTWO I JURYSDYKCJA

Stosunki między OLE a UŻYTKOWNIKIEM będą podlegać obowiązującym przepisom hiszpańskim, a wszelkie kontrowersje będą przekazywane do sądów i trybunałów miasta ALICANTE. Wszelkie powiadomienia, prośby, prośby i inne komunikaty, które Użytkownik chce przekazać Spółce, która jest właścicielem Portalu, muszą być przekazywane na piśmie i należy rozumieć, że zostały one poprawnie dokonane po otrzymaniu na adres info@oleinternational.com

image/svg+xml image/svg+xml
Estoy de acuerdo

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y de medición de nuestra web para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Para obtener más información aquí.