×
meny hamburger menu icon

Dataskydd

Dataskyddspolicy på webben https://oleinternational.com/

Ledningen / styrande organet för OLE INTERNATIONAL HOMES SL (nedan datakontrollanten) tar det största ansvaret och engagemanget för upprättande, implementering och underhåll av denna dataskyddspolicy, vilket garanterar en kontinuerlig förbättring av datakontrollanten. behandling med syftet att uppnå högsta kvalitet i förhållande till överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandlingen av personuppgifter och fri omsättning av dessa uppgifter och genom vilka direktiv 95/46 / EG (Allmän uppgiftsskyddsförordning) (DOUE L 119/1, 04-05-2016), och de spanska förordningarna om skydd av personuppgifter (organisk lagstiftning, specifik sektorlagstiftning och dess genomförandeföreskrifter).

Dataskyddspolicyn för OLE INTERNATIONAL HOMES SL bygger på principen om proaktivt ansvar, enligt vilket den registeransvarige är ansvarig för efterlevnaden av det lagstiftande och rättsliga ramverk som reglerar nämnda policy och kan visa det för kontrollmyndigheterna kompetent.

I detta avseende regleras den registeransvarige av följande principer som bör tjäna all sin personal som vägledning och referensram vid behandlingen av personuppgifter:

1. Dataskydd mot design:

den registeransvarige ska tillämpa, både vid bestämning av behandlingsmedel och vid själva behandlingen, lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, såsom pseudonymisering, utformade för att effektivt tillämpa principerna för dataskydd, såsom minimering data och integrera nödvändiga garantier i behandlingen.

2. Standarddataskydd:

Den registeransvarige ska tillämpa lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att endast de personuppgifter som är nödvändiga för vart och ett av de specifika syftena med behandlingen är föremål för behandling.

3. Dataskydd i livscykeln för information:

Åtgärderna som garanterar skyddet av personuppgifter kommer att tillämpas under informationens hela livscykel.

4. Laglighet, lojalitet och öppenhet:

personuppgifter behandlas på ett lagligt, lojalt och öppet sätt i förhållande till den berörda personen.

I händelse av att vi, förutom ovan nämnda antaganden, måste avslöja din personliga information till andra enheter, kommer vi tidigare att begära ditt tillstånd genom tydliga alternativ som gör att du kan besluta i detta avseende.

5. Begränsning av syftet:

personuppgifter samlas in för specifika, uttryckliga och legitima syften och kommer inte att behandlas vidare på ett sätt som är oförenligt med dessa syften.

6. Dataminimering:

personuppgifter kommer att vara tillräckliga, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt i förhållande till de syften för vilka de behandlas.

7. noggrannhet:

personuppgifterna kommer att vara exakta och vid behov uppdaterade; Alla rimliga åtgärder kommer att vidtas så att personuppgifter som är felaktiga med avseende på de syften för vilka de behandlas raderas eller korrigeras utan dröjsmål.

8. Begränsning av bevarandeperioden:

personuppgifterna kommer att förvaras på ett sådant sätt att identifiering av de berörda parterna inte tillåts längre än nödvändigt för behandlingen av personuppgifter.

9. Integritet och konfidentialitet:

personuppgifter kommer att behandlas på ett sätt som säkerställer tillräcklig säkerhet för personuppgifter, inklusive skydd mot obehörig eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada, genom tillämpning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder.

10. Information och utbildning:

En av nycklarna till att garantera skyddet av personuppgifter är utbildning och information som ges till den personal som är involverad i behandlingen av samma. Under informationslivscykeln kommer all personal med tillgång till uppgifterna att utbildas på lämpligt sätt och informeras om sina skyldigheter i förhållande till överensstämmelse med bestämmelserna om dataskydd.

Dataskyddspolicyn för OLE INTERNATIONAL HOMES SL meddelas till all personal som ansvarar för behandlingen och görs tillgänglig för alla intresserade parter.

Som en konsekvens involverar denna dataskyddspolicy all personal som är ansvarig för behandlingen, som måste veta och anta den, betraktar den som sin egen, varje medlem är ansvarig för att tillämpa den och verifiera reglerna för dataskydd som gäller för deras aktivitet. såväl som att identifiera och tillhandahålla de förbättringsmöjligheter som den anser lämpliga med syftet att uppnå högsta kvalitet i förhållande till efterlevnad.

Denna policy kommer att ses över av OLE INTERNATIONAL HOMES SL: s ledning / styrande organ, så många gånger som bedöms nödvändigt, för att alltid anpassa sig till gällande bestämmelser om skydd av personuppgifter.

image/svg+xml image/svg+xml
Estoy de acuerdo

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y de medición de nuestra web para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Para obtener más información aquí.